TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน : Got To Go Taiwan (พฤศจิกายน 65-มกราคม 66)

ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน : Got To Go Taiwan (พฤศจิกายน 65-มกราคม 66)

Tour Code : TVZ02

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน
ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ
สายการบิน
ราคา 0 บาท

รายละเอียดทัวร์


Got To Go Taiwan
ไทเป อาหลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เจียอี้

5 วัน 4 คืน : พฤศจิกายน 65-มกราคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #เวียดเจ็ทแอร์

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

พักไถจง 2 คืน เจียอี้ 1 คืน โรงแรมอาบน้ำแร่ 1คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตำรับไต้หวัน
พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี

ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ

• ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค •
• ช้อปปิง ย่านซีเหมินติง • หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •

= วันแรก =
• ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง •

= วันสอง =
• เมืองหนานโถว – ปราสาทช็อกโกแลต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - มณฑลเจียอี้ •

= วันสาม =
• มณฑลเจียอี้ - ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง •

= วันสี่ =
• เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - Germanium Shop – ย่านซีเหมินติง - นิวไทเป •
--------------------------------
อัตราค่าบริการ
--------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200NT
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

VFD15
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ไร่ชารูปหัวใจ
เริ่มต้น 15,888 -16,888 บาท
ZGTPE-2201JX
เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป เที่ยวไต้หวันดินแดนต้นกำเนิดแห่งชานมไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสเสน่ห์หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านเฉิ่นจี้ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เริ่มต้น 0 บาท
BT-VN93_FD
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, พระราชวังเว้, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์และซีฟู๊ต, นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม ตลาดฮาน
เริ่มต้น 14,999 -15,999 บาท
เที่ยวยุโรปตะวันออก กับ 4 ประเทศในฝัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี, ออสเตรีย เมืองฮัลล์สตัทท์ บ้านเกิดโมสร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก, เช็ก เที่ยวมรดกโลก ชมปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก, สโลวาเกีย ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ ฮังการี ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ และเมืองบูดาเปสต์
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์